Pravice

PRAVICE OTROK

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavljamo možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

 • Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje.
 • Optimalen razvoj vključuje tudi spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca.
 • Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka.
 • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu.
 • Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali zunanjo ustanovo.

PRAVICE STARŠEV

Starši imajo pravico:

 • do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce)
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu
 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku
 • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu ter skupini; pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

DOLŽNOSTI STARŠEV

 • Starši se zavezujejo, da bodo pri prehodu in odhodu spoštovali veljavni hišni red in poslovni čas. Če bodo starši odpeljali otroka iz vrtca po preteku poslovnega časa, jim je vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva.
 • Po otroka lahko v vrtec prihajajo poleg staršev tudi druge osebe, ki jih določijo starši. Podatke o osebah, ki bodo spremljale otroka v vrtec in iz vrtca, starši zapišejo na obrazec, ki ga oddajo vzgojiteljici. Starši lahko v izjemnih primerih v oddelek otroka sporočijo ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po otroka.
 • Starši bodo vsako odsotnost otroka iz vrtca javili v oddelek otroka in sporočili tudi vzrok odsotnosti. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej priti po otroka.
 • Pred vstopom otroka v vrtec bodo starši poskrbeli za zdravniški pregled otroka in dostavili izpolnjen obrazec vzgojiteljici otroka.
 • V primeru zamude pri plačilu vrtca, vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti. V kolikor kljub opominu stroški niso poravnani, vrtec odstopi terjatev sodišču.
 • Staršem se pri plačilu za vrtec v primeru odsotnosti otroka iz vrtca plačilo zniža za stroške prehrane od drugega dne odsotnosti dalje.
 • Starši se zavezujejo, da bodo na upravo vrtca pisno sporočili vse spremembe podatkov, ki jih vodi vrtec (imena ter stalni in začasni naslovi otroka in staršev, telefonske številke staršev, zdravstvene posebnosti otroka).
 • Spremembe podatkov, pomembne za določitev višine plačila vrtca, bodo starši javljali pisno v računovodstvo šole (spremembe števila družinskih članov, spremembe delovnega statusa).

( povzeto po Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca)

(Skupno 158 obiskov, današnjih obiskov 1)