Svetovalno delo

PredstavitevUvajanje

Predstavitev – Vloga svetovalne službe

Vloga svetovalne službe

Temeljni namen svetovalne službe je omogočiti in podpreti optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno ali duševno konstitucijo.

Svetovalna delavka želi v sodelovanju z vami starši, z vzgojiteljicami, s pomočnicami vzgojiteljic in z vodstvom vrtca ustvariti spodbudno okolje, v katerih se bo vaš otrok čim bolje počutil in razvijal. Prizadeva si, da bi odrasli (tako vi kot naši strokovni sodelavci) otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

Svetovalna delavka vam lahko svetuje in pomaga:

 • pri pripravi in vključitvi otroka v vrtec, v šolo
 • ob posebnih situacijah v družini (rojstvo sorojenca, razveza ali ločitev, finančna stiska, selitev, smrt, odvisnost …)
 • na področju vzgoje in otrokovega razvoja
 • pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav
 • pri stiskah (težave hranjenja, močenja, blatenja, spanja, nemirnost, agresivno vedenje)
 • pri težavah in psihofizičnih posebnostih v razvoju otroka
 • pri spodbujanju nadarjenega otroka.

Svetovalna delavka

 • nudi pozornost in podporo vsem otrokom vključenim v naš vrtec, kadar jo potrebujejo
 • nudi osebno, individualno ali skupinsko posvetovanje in druge oblike sodelovanja vsem staršem, ki to želijo
 • sodeluje z vodstvom, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.

Po potrebi svetovalna delavka sodeluje tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Zavod za šolstvo, Center za sluh in govor, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Center za socialno delo …).

Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine.

Kontakt:

Maja Cerar, univ. dipl. socialna pedagoginja
Tel: 01 564 48 24
Elektronski naslov:  svetovalna.vrtec.osjmdol@gmail.com

Uvajanje

Večina otrok, ki zgodaj vstopajo v vrtec, je prvič za daljši čas ločena od staršev. V novem okolju se srečajo z novimi in neznanimi osebami. Prilagoditi se morajo ritmu življenja in novim zahtevam. Otrok se mora navaditi na bivanje v skupini vrstnikov, s katerimi si deli igrače in pozornost odraslih. Zaradi tega pomeni vključitev otroka v vrtec veliko spremembo v njegovem življenju.
Kako jo bo otrok prerasel, je odvisno od stopnje otrokovega razvoja, od njegovega značaja, od njegovih izkušenj in od našega ravnanja. Otrokove sposobnosti in ravnanje odraslih zelo vplivajo na njegovo vključevanje v vrtec.

Da bo uvajanje otroka potekalo čim bolje, je priporočljivo:

 • Pred sprejemom otroka v vrtec se pogovorite z vzgojiteljico o vsem, kar se vam zdi pomembno za ta korak. Z informacijami o otroku vzgojiteljici pomagate, da bo ustvarila vašemu otroku razmere za prijetnejše bivanje v vrtcu.
 • Pomembno je, da se boste dobro počutili, ko boste svojega otroka zaupali novim ljudem.
 • Prihranite si nekaj dni dopusta za uvajanje otroka v vrtec, tako boste mirnejši in se boste svojemu otroku lažje posvetili.
 • Prvi dan ne pustite otroka ves dan v vrtcu, počutil se bo zapuščenega in socializacija bo tako za vas morda še dolgo velika težava.
 • Če želite otroka uvajati tako, da boste z njim v oddelku, bodite v času bivanja aktivni, igrajte se z otroki, sodelujte z vzgojiteljico, bodite otroku zled.
 • Čas samostojnega bivanja otroka v oddelku poskusite podaljševati postopno.
 • V začetku uvajanja naj otrok v vrtcu ne počiva. Ko se bo v vrtcu dobro počutil, bo lahko zaspal, prej pa ga bo strah.
 • V otrokovo življenje v času uvajanja ne vnašajte še drugih sprememb ali zahtev, tako bi otroka dodatno obremenili.
 • V vrtec prinesite dudo, stekleničko ali kakšno drugo tolažilno igračko, s katero se otrok tolaži ali pomirja pred spanjem in tekom dneva. Tako boste otroku pomagali, da bo prebrodil ločitev od vas.
 • Otroka ob prihodu v vrtec predajte vzgojiteljici nežno, a odločno. Bodite umirjeni, z vzgojiteljico se prej pogovorite, kako se ponavadi starši poslovijo od otrok.
 • Po možnosti ne prekinjajte uvajanja. Če imate težave, se pogovorite z vzgojiteljico, kaj storiti, da bi otroku pomagali.
 • Poskusite ustvariti stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca. To daje otroku občutek varnosti in zaupanja, Držite se tistega, kar obljubite otroku.
 • Doma posvetite otroku več časa in pozornosti. Tako mu boste pomagali, da bo hitreje pridobil zaupanje in se lažje vživel v vrtec.
 • Če vas skrbi in uvajanje otroka v vrtec ne poteka tako kot ste pričakovali, ali je otrokovo vedenje doma precej spremenjeno, se o tem vsekakor pogovorite z vzgojiteljico.

Pravice otrok

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavljamo možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

 • Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje.
 • Optimalen razvoj vključuje tudi spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca.
 • Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka.
 • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu.
 • Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali zunanjo ustanovo.

Pravice in dolžnosti staršev

PRAVICE STARŠEV

Starši imajo pravico:

 • do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce)
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu
 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku
 • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu ter skupini; pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

DOLŽNOSTI STARŠEV

 • Starši se zavezujejo, da bodo pri prehodu in odhodu spoštovali veljavni hišni red in poslovni čas. Če bodo starši odpeljali otroka iz vrtca po preteku poslovnega časa, jim je vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva.
 • Po otroka lahko v vrtec prihajajo poleg staršev tudi druge osebe, ki jih določijo starši. Podatke o osebah, ki bodo spremljale otroka v vrtec in iz vrtca, starši zapišejo na obrazec, ki ga oddajo vzgojiteljici. Starši lahko v izjemnih primerih v oddelek otroka sporočijo ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po otroka.
 • Starši bodo vsako odsotnost otroka iz vrtca javili v oddelek otroka in sporočili tudi vzrok odsotnosti. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej priti po otroka.
 • Pred vstopom otroka v vrtec bodo starši poskrbeli za zdravniški pregled otroka in dostavili izpolnjen obrazec vzgojiteljici otroka.
 • V primeru zamude pri plačilu vrtca, vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti. V kolikor kljub opominu stroški niso poravnani, vrtec odstopi terjatev sodišču.
 • Staršem se pri plačilu za vrtec v primeru odsotnosti otroka iz vrtca plačilo zniža za stroške prehrane od drugega dne odsotnosti dalje.
 • Starši se zavezujejo, da bodo na upravo vrtca pisno sporočili vse spremembe podatkov, ki jih vodi vrtec (imena ter stalni in začasni naslovi otroka in staršev, telefonske številke staršev, zdravstvene posebnosti otroka).
 • Spremembe podatkov, pomembne za določitev višine plačila vrtca, bodo starši javljali pisno v računovodstvo šole (spremembe števila družinskih članov, spremembe delovnega statusa).
(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost