Sodelovanje, pravice in dolžnosti staršev

Sodelovanje staršev in vrtca je izjemnega pomena za otrokov optimalni razvoj in napredek.

Želimo si, da starši z vrtcem sodelujete ter se aktivno vključujete v program in delo na področjih, kjer je to mogoče in uresničljivo.

Možnosti sodelovanja staršev
 • Vsaka skupina ima svojega predstavnika v Svetu staršev OŠ Janka Modra in je dolžan sklepe, predloge ter želje vseh staršev oddelka vrtca sporočati Svetu staršev zavoda. Predstavnika posamezne skupine najdete na seznamu pod zavihkom zavihku “Svet staršev”.
 • Starše vrtčevskih otrok v Svetu zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani predstavlja en član.
 • Starši ste vabljeni na roditeljske sestanke (od dva- do trikrat letno), kjer se seznanite z delom celotnega oddelka; pogovorne ure, ki so namenjene spremljanju razvoja vašega otroka in vsakodnevne pogovore z vzgojiteljicami, ki so namenjeni predaji/izmenjavi pomembnih informacij o otroku.
 • Udeležite se lahko predavanj Šole za starše, ki so organizirana v sklopu vrtca ali OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
 • Lahko se nam pridružite v skupini, v okviru katere lahko predstavite svoj poklic ali svoje prostočasne aktivnosti, nas spremljate na izletih in se nam pridružite na praznovanjih, prireditvah …
 • Pomagate nam lahko pri izboljšanju materialnih pogojev za delo vrtca (prispevate prostovoljne prispevke ali odstotek dohodnine v Sklad vrtca).

Pravice otrok

Pravice otrok

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavljamo možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

 • Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje.
 • Optimalen razvoj vključuje tudi spodbujanje razvoja na specifičnih področjih v okviru dejavnosti, ki so del izvedbenega programa vrtca.
 • Vzgojno delo z otroki oblikujemo na temeljih poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju ter na značilnostih posameznega otroka.
 • Za izpolnjevanje zahteve po enakih možnostih je potrebno upoštevanje razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu.
 • Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok ali odraslih. Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali zunanjo ustanovo.

Pravice in dolžnosti staršev

Pravice staršev

Starši imajo pravico:

 • do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce),
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,
 • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu ter skupini; pri čemer morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
Dolžnosti staršev
 • Starši se zavezujejo, da bodo pri prihodu in odhodu v vrtec in iz vrtca spoštovali veljavni hišni red in poslovni čas. Če starši odpeljejo otroka iz vrtca po koncu poslovnega časa, je vrtec upravičen do zaračunavanja dodatnih stroškov varstva.
 • Po otroka lahko v vrtec prihajajo poleg staršev tudi druge osebe, ki jih določijo starši. Podatke o osebah, ki bodo spremljale otroka v vrtec in iz vrtca, starši zapišejo na obrazec, ki ga oddajo vzgojiteljici. Starši lahko v izjemnih primerih v vrtec sporočijo ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po otroka.
 • Starši vsako odsotnost otroka iz vrtca sporočijo v oddelek otroka in navedejo tudi vzrok za odsotnost. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, zaposleni o tem obvestijo starši, ki so dolžni v najkrajšem možnem času priti po otroka.
 • Pred vstopom otroka v vrtec starši poskrbite za zdravniški pregled otroka in izpolnjen obrazec predložite otrokovi vzgojiteljici.
 • V primeru zamude pri plačilu vrtca se zaračunajo zakonite zamudne obresti. V kolikor kljub opominu stroški niso poravnani, vrtec odstopi terjatev sodišču.
 • Staršem se pri plačilu za vrtec v primeru odsotnosti otroka iz vrtca plačilo zniža za stroške prehrane od drugega dne odsotnosti dalje.
 • Starši se zavezujejo, da bodo na upravo vrtca pisno sporočili vse spremembe podatkov, ki jih vodi vrtec (imena ter stalni in začasni naslovi otroka in staršev, telefonske številke staršev, zdravstvene posebnosti otroka).
 • Spremembe podatkov, pomembne za določitev višine plačila vrtca, bodo starši sporočali pisno v računovodstvo šole (spremembe števila družinskih članov, spremembe delovnega statusa).
(Skupno 201 obiskov, današnjih obiskov 1)